mapkontakti
Управител – Николай Стоянов
0896 888 212

Началник търговски отдел "Метални отпадъци"
(черни и цветни)
Захари Захариев - 0896 888 206

Началник търговски отдел
"Неметални отпадъци"
(хартия, пластмаса, найлон)
Яна Александрова - 0896 888 219

Началник отдел
"Пристанищни дейности"
(Варна запад и Русе изток)
Георги Стоянов - 0896 888 221

Централен офис:

гр. Русе, ул.”Добри Немиров” 11
тел.: 082 824 293, 0896 888 209,
0896 888 210
факс: 082 82 42 94
nicktrans@abv.bg

niktrans
Дружеството е регистрирано с Решение №1485/30.06.2004г., том 4289, том 107, стр.115, ф.д. №467 от 2004г. на Русенския окръжен съд с основен предмет на дейност – търговия на едро с отпадъци и скрап. От началото на 2005г. дружеството е лицензирано за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от Министерството на икономиката. Следващата година фирмата придобива разрешително за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо електронно оборудване и акумулатори и всички свързани с тях отпадъци.

На фирма „Никтранс“ ЕООД и фирма „БОН ФЕР“ ЕООД с регистрационни документи на РИОСВ - Русе е разрешено събирането, транспортирането и временното съхранение на хартия, хартиени опаковки, пластмаса, пластмасови опаковки, стъкло и стъклени опаковки.

     

Управителят на „Никтранс” ЕООД е  собственик и на „БОН ФЕР” ЕООД и ЕТ”Силвия Стоянова-Силвана”.

niktrans niktrans niktrans